1

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Kremán Erik e.v. (székhely: 9600, Sárvár Sársziget utca 83..; nyilvántartási szám: 50141085; adószám: 67375879-1-38) 2018. január 1. napjától a visszavonásig hatályos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF):

I. Értelmező rendelkezések

1. Szerződés: A jelen ÁSZF-hez tartozó, a konkrét adatokat, fizetési feltételeket, a Bérlet időtartamát és a kapcsolattartókat, illetve más egyéb változó feltételeket tartalmazó, a bérleti jogviszonyt szabályozó dokumentum.

2. Bérbeadó: Kremán Erik e.v. (székhely: 9600, Sárvár Sársziget utca 83.; nyilvántartási szám: 50141085; adószám: 67375879-1-38)

3. Bérlő: A Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, mely szerződéskötési képességgel és jogosultsággal rendelkező természetes személy képviselővel jár el vagy a Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, Magyarország jogszabályai szerint cselekvőképes természetes személy.

4. Bérleti időszak kezdete: a Szerződésben év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett, kezdési időpont, mely időponttól a Bérlő a Hajót jogosult átvenni a Bejelentkezés keretében.

5. Bérleti időszak vége: a Szerződésben év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett befejezési időpont, mely időpontban a Bérlő a Hajót köteles átadni a Kijelentkezés keretében.

6. Bérlet időtartama: A Bérleti időszak kezdete és a Bérleti időszak vége közti időtartam, beleértve a Szerződésben megjelölt év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési időpontot.

7. Bejelentkezés: A Bérleti időszak kezdetén a Hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

8. Kijelentkezés: A Bérleti időszak végén a Hajó Bérbeadó általi átvétele az Bérlőtől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

9. Tartozéklista: a Hajó összes berendezési és felszerelési tárgyát, valamint azok működőképességét tartalmazó, a Szerződés 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező lista.

10. Foglaló: A Szerződés létrejöttekor a Bérbeadónak megfizetett pénzösszeg, amely a bérleti díjba beszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:185. §-ában foglaltak szerint.

11. Hajóvezetői engedély: a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képesítés, melyet az ellenőrző hatóságok elfogadnak a hajó vezetéséhez.

2

12.Kormányos: a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet, illetve a vonatkozójogszabályokban meghatározott, az ellenőrző hatóságok által elfogadható érvényes képesítéssel rendelkező természetes személy.

13.Hajó: A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011 (XI. 22.) NFM rendeletnek, illetve a víziközlekedésről szóló2000 évi XLII. tv. valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő, szükség 2 esetén szakhatósági engedélyekkel rendelkező vízi jármű, beleértve a vitorlás hajót és az elektromos hajót egyaránt. A Hajó Bérbeadó tulajdonát képezi vagy Bérbeadó egyéb jogviszony alapján jogosult azt korlátozás nélkül bérbe adni.

14.Kikötőhely: a Hajó állandó kikötőhelye, a Bejelentkezés és Kijelentkezés mindenkori helyszíne.

II.A szolgáltatás tárgya és igénybevételének feltételei

A Bérbeadó a hajó bérletét kétféle konstrukcióban bocsájtja rendelkezésre:

a)Hajó bérbeadás kapitány (skipper) biztosítása nélkül.b)Hajó bérbeadása kapitánnyal.

A hajót mindenki saját felelősségére veszi igénybe, annak tudatában, hogy veszélyes üzemnek minősül. A hajóbérleti ajánlat elfogadásával és a bérleti díj kifizetésével Bérlő és társai (mindenki, aki a hajón tartózkodik vele a bérleti ideje alatt) automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételt és kijelenti, hogy saját felelősségre veszik igénybe a vitorlást, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül. Bérlő kijelenti továbbá, hogy megkapta a figyelmeztetést miszerint ittas, bódult állapotban, fáradtan vagy egyéb módon befolyásolva nem szabad sem kapitánnyal vitorlástúrán részt venni, sem vitorlást bérelni, és ezen tiltást útitársaival (mindenki, aki a hajón tartózkodik vele a bérleti ideje alatt) is megosztja. A túravitorlázás és a versenyvitorlázás a -kockázat mértéke miatt- más árakkal és feltételekkel kölcsönözhető ki. A Bérlő az ajánlat kérésekor, de legkésőbb a bérlet megkezdése előtt (hajó átadás előtt) köteles tájékozatni a Bérbeadót a bérlés felhasználásának céljáról, módjáról. Amennyiben a Bérbeadó a bérlet kiajánlását követően egészen a bérlet megkezdésének pillanatáig közli a Bérbeadóval, hogy túravitorlázás helyett versenyvitorlázás céljából kívánja a hajót kibérelni, úgy a hajó csak az árkülönbözet helyszínen történő megfizetésével kerülhet kiadásra. Ellenkező esetben a befizetett előleg nem kerül visszaadásra és a hajó nem kerül kiadásra. Bérbeadó megtagadhatja a hajó bérbe adását verseny célra indokolás nélkül is, ha a bérleti ajánlat nem kifejezetten verseny célra lett kérve és kiállítva. A Bérbeadó jogosult ellenőrizni a bérlet ideje alatt a hajó bérlet felhasználásának célját. Tanúvallomással vagy fényképekkel objektívan bizonyítható a versenyzés ténye. Amennyiben igazolható, hogy a hajó bérlése a felhasználás céljából a lejelentett túravitorlázástól eltérően versenyvitorlázás, úgy az azonnali szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult ebben az esetben azonnal felfüggeszteni a hajóbérlést. A befizetett bérleti díj, transit log és a kaució nem kerül visszafizetésre. A Bérlő semmilyen követelést nem támaszthat a Bérbeadó irányába a kialakult helyzetből eredő dologi és nem anyagi eredetű károk miatt.

3

•A Hajó rendeltetése: vitorlás kishajó.

•A Hajó használati területe: a Balaton. /védett vízterület, korlátozott motorhasználattal/

•A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) bérleti szerződéssel lehet bérbe venni.

•A Bérlőnek kifogás nélkül akár írásban, akár ráutaló magatartással (a bérleti ajánlat elfogadásával vagy azelőleg, illetve a teljes bérleti díj megfizetésével, esetleg a vitorlás túra megkezdésével) el kell fogadni a bérbeadást szabályozó Általános Szerződési Feltételt, Bérleti szerződésben és Hajó tartozék jegyzékben (leltár) rögzített feltételeket.

•A Hajó megfelel a Balatonra előirt és elvárt műszaki követelményeknek. Motoros hajóként használni csak avízi közlekedési szabályoknak megfelelően lehetséges!

•Az üzemóra állás az átlagosan számított napi 1 órán felüli túllépése esetén, a Bérlő felárat köteles fizetni,melynek mértéke arányosan megkezdett üzemóránként 3.000,-Ft.

•A Bérlőnek a Hajóval a Balaton vízrendszerét elhagyni, a Hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerbőlelszállítani tilos!

•A Hajó csak abban az esetben adható bérbe, ha a Bérlő részéről minimum 1 fő képzett kapitány (érvényesbelvízi, Balatonon a hatóságok által elfogadott hajóvezetői engedéllyel rendelkezi) és 1 fő tapasztalt legénységi tag áll rendelkezésre. A hajóvezetői engedély érvényességéért és a hatóság általi elfogadásáért a felelősség Bérlőt terheli. Kivételt képez e rendelkezés alól az az eset, amikor a Bérlő skipper rendelkezésre bocsátásával együtt bérli a hajót.

•A Bérlő köteles tanulmányozni és elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat mindazon segédanyagokból, melyek aHajó megfelelő kezelésére és a hajózási térség körülményeire vonatkoznak és melyeket a Bérbeadó a Bérlő rendelkezésére bocsátott.

•A Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Hajót harmadikszemélynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be kell mutatni.

•Amennyiben a Hajó balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő köteles a legközelebbi Kikötői Hatóságtól a kár vagy

baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni, ugyanakkor a Bérlőnek a Bérbeadót (+36 20 358 96 01vagy info@hungarianseayacht.hu) is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 30 perc) értesítenie kell amennyiben a körülmények alapján erre a Bérlőnek objektíven lehetősége van. Bérlő e kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül hátrányos jogkövetkezmény nélkül, amennyiben az értesítésre objektív körülmények alapján nem volt lehetősége. !Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott kárt a Bérlőnek kell megtérítenie! 1. Jelen Szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek a Szerződésben megjelölt és részletezett Hajót a Bérlet időtartamára. 2. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Hajóvezetői engedéllyel nem rendelkezik, úgy köteles Hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétét biztosítani a Bérlet időtartamára. Amennyiben Bérlő nem biztosítja Hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétét a Hajón, úgy a Hajóval a Kikötőhelyet nem hagyhatja el.

4

3.Bérlő a Bejelentkezés megkezdése előtt köteles bemutatni Bérbeadónak a Kormányos Hajóvezetőiengedélyét.

4.A Hajót csak és kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott, érvényes Hajóvezetői engedéllyel rendelkező, a Hajóbiztonságos vezetésére alkalmas személy kormányozhatja, megfelelő számú legénységgel. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért a Bérlő korlátozás nélkül felel.

5.Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által bejelentett Kormányos hajóvezetői tapasztalatátellenőrizze, és annak hiányában kifogást tegyen, és a hajóvezetésre alkalmatlannak minősítve a Hajó vezetésétől eltiltsa. Amennyiben Bérbeadó nem él ezen jogával, úgy az nem érinti Bérlő felelősségét.

6.Bérlő kérésére Bérbeadó szükség esetén szakképzett Kormányost közvetít, külön díjazás ellenében. AKormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt az óvadék letételének kötelezettsége és a Hajóval történő károkozás felelőssége tekintetében.

7.Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni,úgy törekszik arra, hogy 24 (huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik Hajót biztosítson a Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott Hajót, úgy másik időpontban jogosult igénybe venni a szolgáltatást. Bérbeadó a Szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.

8.A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért,vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív foglalást érintő adatok módosítására Bérbeadó központi e-mail címén van lehetőség a Szerződés aláírását követő nyolcadik napig, azonban legfeljebb a Bejelentkezés időpontját megelőző ötödik napig.

9.Bérlő köteles a víziközlekedésre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. A szabályokmegszegéséért Bérlő korlátozás nélkül köteles felelősséget vállalni.

5

III.A Hajó átadás-átvétele

A hajó átadása :

•A Hajó átadása a Bérlőnek a hajóbérleti időszak kezdetekor történik, melyet a Bérleti szerződésben rögzíteneka felek. A Hajó bemutatásának ideje és a Hajóbérlő megismertetése a Hajóval részét képezi a Szerződés szerinti hajóbérleti időszaknak. A Hajó átadása egyeztetett időpontban történik, amely átadási folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe. A Hajó minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet.

•A Hajó átvétele előtt, a Hajó Bérlője köteles megfizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori érvényesárlistában feltüntetett és meghatározott kauciót, valamint a teljes bérleti díjat.

A hajó átadásakor az esetleges időbeni csúszásért a Bérbeadó nem felel és kártérítési kötelessége nincs Bérlővel szemben. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti ajánlatban foglalt átadási időpont tájékoztató jellegűek és az egy időben hajóátvételért jelentkező vendégek függvényében változhat, mivel minden hajót egy személy ad át Bérbeadó oldaláról. A Hajó átadása az egy időben várakozó vendégek esetében fő szabály szerint érkezési sorrendben történik, de egyéb körülmények felmerülése esetén, illetve vészhelyzet, esetleg meghibásodás miatt Bérlő tudomásul veszi, hogy felmerült körülmények elhárítása elsőbbséget élvez és a sorrend valamint az átadási idő változhat.

•A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságoskezelésében és navigálásában – akár ténylegesen – a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy Megbízottjával) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül hozzáértéséről a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a jelen szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható Skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Szerződés szerinti hajóbérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést!

•A Bérbeadó köteles a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas (ide nem értve a használatot nembefolyásoló kisebb meghibásodásokat), üres és tiszta állapotban átadni a Bérlő részére.

•A Hajó átadása minden esetben:

a.az ÁSZF feltételeinek megismertetésével,

b.a Hajó tartozék jegyzéke közös ellenőrzésével,

c.a Hajó külső szemléjével,

d.a Hajó kezelésével, kötélzeteinek és specialitásainak megismertetésével,

e.kaució megfizetésével,

f.az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzéke és a Bérleti szerződés aláírásával,

6

g. szükség szerint egy próba ki- és beállással kezdődik.

h. a Hajó átadása a hajókulcs és okmányok átvételekor történik meg.

• Az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzék és a Bérleti szerződés aláírását követő 1 órával vagy a hajó kihajózásával (ha az 1 óránál rövidebb idő alatt megtörténik) a Hajó a Bérlő által átvettnek számít, ezért a Hajó a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Hajó bármely részét ért baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért. A Hajó visszavétele: • A Hajó visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak utolsó napja. A hajó visszavételének legkésőbbi időpontja a honlapunkon- (Árlistánk menüpont, Bérleti időtartamok), vagy az elektronikus ajánlatban feltüntetett időpontban történhet meg. • A Hajót kizárólag nappali fényviszonyok mellett áll módjában Bérbeadónak visszavenni Bérlőtől. • A Hajó visszavétele a Hajó tartozék jegyzék ellenőrzése és a Hajó állapotának felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok és okmányok visszaadásával történik meg. • Amennyiben a Bérlő a Hajót határidőben ingóságaitól nem üríti ki és nem adja át, köteles a hajó jogcím nélküli használata idejére időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie. • A bérleti díj nem tartalmazza a külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, hiszen a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos árlista tartalmazza. A takarítás költsége minden esetben külön fizetendő foglaláskor, de ha Bérlő az átlagos takarítást meghaladó állapotban adja át a Hajót Bérbeadónak, akkor a kaucióból kerül levonásra a többlet takarítás összege. • Amennyiben a Bérlő a Hajót más helyen hagyja, mint a meghatározott honossági/visszaadási kikötő, akkor köteles megfizetni a Bérbeadó minden olyan költségét, mely a Hajónak a visszaadás helyére történő visszaszállításából ered. • A Hajó átadásánál FELEK a Hajó tartozék jegyzéket közösen ellenőrzik. Amennyiben valamely tétel szándékos vagy gondatlan károkozásnak betudható okból megrongálódott, vagy elveszett, úgy Bérbeadó a kauciót visszatartja a károk rendezéséig, vagy megfizetésre kötelezheti a Bérlőt. Ha az okozott kár javítási vagy pótlási költsége árajánlatkérés után állapítható meg. Ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució visszatartásra kerül.

7

1. Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a Tartozéklistán feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő birtokába a Kikötőhelyen, a Bejelentkezés időpontjában.

2. Bérbeadó a jelen ÁSZF tartalmát köteles a Szerződés megkötése, valamint a Hajó átadás-átvétele előtt Bérlővel megismertetni.

3. Bérlő köteles legkésőbb a Szerződésben rögzített Bérleti időszak végére Bérbeadónak, az átvételkori állapotnak megfelelően a Hajót a Kikötőhelyen visszaadni. Amennyiben a Bérleti időszak leteltekor 3 Bérlő nem adja át a Hajót Bérbeadónak, úgy a bérleti díjnak megfelelő túlhasználati díj fizetésére kötelezhető.

4. Amennyiben Bérlő a Bérleti időszak végének időpontjában nem tudja a Kikötőhelyen átadni a Hajót, úgy a felmerült többletköltségek (különösen.: túlhasználati díj, kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető. A Bérleti időszak végének időpontjában a Bérlő a Hajó használatának jogát elveszti.

5. A Bérlő a Bejelentkezés keretében köteles a Hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni, a Szerződést és a Tartozéklistát aláírni. Az aláírást követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni. A Hajó és a felszerelések átvételekor észre nem vett, utólag bejelentett, Bérbeadónak hitelt érdemlően igazolható módon nem felróható hiányosságai nem jogosítják fel a Bérlőt arra, hogy alacsonyabb bérleti díj szerinti elszámolást kérjen. 6. Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a Kikötőhelyet, melynek keretében a kikötő házirendjéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást ad. A kikötői szolgáltatások: ívó víz-, elektromos áram, a fürdő-, WC-, továbbá kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a mindenkori aktuális kikötőrend és kikötői szolgáltatások szerint történik. A hajóátvételt követően az idegen kikötői szolgáltatási- és többlet szolgáltatási díjak, valamint egyéb szükséges készletek költségei a Hajóbérlőt terhelik.

7. Amennyiben Bérlő a Kikötőhelytől eltérő helyen kívánja a Hajót átvenni, vagy átadni, úgy Bérbeadó a Bejelentkezés, vagy a Kijelentkezés időpontját megelőző 5 (öt) nappal jelzett igényeket teljesíti. Az ennél később jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni. Az eltérő helyen történő Bejelentkezés vagy Kijelentkezés többletköltségeit Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni.

IV. A szolgáltatás tartalma

1. Bérlő köteles a Hajót, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen és kellő körültekintéssel használni, és megtenni mindent, ami az adott helyzetben általában elvárható abból a célból, hogy a Hajóban, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyaiban kár ne keletkezzen.

2. Bérlő a Hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a víziközlekedésre vonatkozó szabályok, más jogszabályok és a Hajó technikai adottságait (különös tekintettel a Hajó merülésére, figyelembe véve a sekélyebb partszakaszokat).

3. Bérlő a Hajót nem jogosult harmadik személy részére albérletbe adni.

4. Bérlő nem használhatja hajózási gazdasági tevékenység végzésére a Hajót.

5. Havaria, műszaki probléma, meghibásodás, esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kapcsolattartóját értesíteni azzal, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására. Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid feljegyzést készíteni az események lefolyásáról, illetve a kikötői kapitányság, orvos, esetleg más hivatalos szerv igazolását kérni. A történtekről a Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Bérbeadót. A Hajó esetleges eltűnése, a hajózás lehetetlenné válása, a Hajó elkobzása, vagy hatósági hajózási tilalom kivetése esetén a Bérlő szintén azonnal értesíti a Bérbeadót és a hatóságokat.

6. Az esetleges mentés költségeit Bérlő köteles mind Bérbeadó, mind a mentésben részt vevő harmadik személyek részére megtéríteni.

7. A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Hajó oldalára, a vitorlákra, vagy egyéb felületekre jelzések vagy hirdetési anyagok, reklámok nem helyezhetők el. Bérbeadó és Bérlő reklámozásról külön szerződés keretében megállapodhatnak. • Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

7.1. Az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása. A hajó (jó gazda gondosságával történő) rendeltetés szerű használatával ellentétes használati mód.

7.2. Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése.

7.3. A hatályos kikötői rend be nem tartása.

7.4. Ittas-, fáradt, alkoholos vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés vagy veszteglés.

7.5. Versenyzés, vagy versenyen való részvétel, amennyiben a versenyzés tényét a Bérlő elhallgatja a Bérbeadó elől, illetve, ha Bérbeadó kifejezetten megtiltja.

7.6. Vitorlás oktatás, vagy oktatási célú tevékenység.

7.7. Más vízi jármű vontatása. A bérelt Hajó és legénységének épségét még vészhelyzetben sem veszélyeztetheti Bérlő.

7.8. Amennyiben a Bérlő túllépi a Hajó bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utaslétszám) létszámát, vagy a Hajón tartózkodó személyek nem szerepelnek a bérleti szerződésben rögzített utas listán.

7.9. Amennyiben a Hajót és a kikötő közös használatra szolgáló helyiségeit nem rendeltet ésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja. 7.10. Amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a Hajó belső berendezésében, bútorzatában, illetve a Hajó szerkezetében kárt okoz (pl.: tintafolt; karcolások; nem megfelelő cipő használata; ágy húzat, ágynemű szennyezése).

7.11. Ha maró és/vagy robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre.

7.12. Ha a Hajón dohányoznak.

7.13. Ha Bérlő a Hajóval a 20 csomós szélben, esetleg a Bérbeadó kifejezett tiltása ellenére elhagyja a kikötőt.

7.14. Ha a Hajónak megjavíthatatlan kára keletkezik, vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvíz-szivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, vagy a Hajó, vagy legénységének állapota, illetve mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát.

7.15. Amikor szükséges, haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet, amely a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges felület, ami nem okoz túlzott feszülést, túlzott erőhatást az árbocon, merev kötélzetben és a vitorlázatban.

7.16. Ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése és elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik.

7.17. Amennyiben baleset, káresemény, meghibásodás és/vagy bármilyen akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a hajó Bérbeadóját a megadott telefonszámon telefonon, vagy sms-ben a: +36 20 358 91 01-es telefonszámokon.

7.18. A hajók sport váltóval vannak felszerelve, amely a tartós motorozást (1 óra) maximum 2500 motorfordulaton bírja. A flottamenedzser dönthet úgy hogy, a hajó biztonságát szem előtt tartva a bérletet azonnali hatállyal felmondja és a hajót a vízi rendőrséggel hazaszállíttatja. Ez esetben a bérleti díj és a kaució is Bérbeadót illeti.

7.19. A waterheatert (vízmelegítő) és a waterpump-ot (víz pumpa) használni csak akkor szabad, ha az aktívra kapcsolt víztankban van víz. Ha víz nélkül üzemelnek a berendezések, akkor bérlő köteles megtéríteni az általa okozott kárt a vízrendszerben. 7.20. A hajók sport váltóval vannak felszerelve és általában, valamint a kikötői manőverek során is Bérlőnek ügyelnie kell a rendeltetés szerű irányváltó használatra. Előre menetből csak üresbe helyezhető a váltókar és 3-5 másodperc várakozást követően kapcsolható az irányváltó üresből hátramenetbe. Ugyan ezen feltételekkel kapcsolható a hajó hátramenetből üres váltóálláson keresztül előremenetbe. Előre menetből közvetlenül hátramenetbe kapcsolni tilos. A helytelen váltással kapcsolatos károkat Bérlő fizeti. Bérbeadónak nem kell vizsgálnia, hogy Bérlő követte e el a váltó meghibásodást, amennyiben észleli a váltó hibáját, úgy a javítási költségeket automatikusan Bérlő fedezi.

7.21. A víztankokat utántöltéskor teljesen tele tölteni tilos. Az esetleges víz szivárgásért és a bútorzat átvizesedéséért Bérlő helytállni köteles.

7.22. A vitorlák betekerése előtt a trim zsinórokat el kell engedni, ha roll grosszal felszerelt a hajó. Amennyiben a vitorla vagy a vitorla betekerő szerkezet a nem megfelelő használat miatt megsérül, úgy Bérlő helytállni köteles.

7.23. Amennyiben a vízi közlekedés rendjét megszegve a hajóval személyt vontatnak, akár vitorla- vagy motor meghajtással. A rendőrség felé és a Bérbeadó irányában Bérlő helytállni köteles.

7.24. Amennyiben a hajót horgonyon hagyják őrizetlenük, a jogszabályban foglalt legalább 1 fő felelős személyzet nélkül, aki szükség esetén érdemileg be tud avatkozni.

7.25. Amennyiben az időjárási viszonyokra tekintettel a Bérbeadó kérésének ellent mondva a Hajóval kihajózik Bérlő, vagy a kikötőbe történő azonnali behajózást megtagadja, úgy a Bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja és a bérleti díjat, illetve a kauciót megtarthatja.

7.26. Amennyiben a Bérlőnek szemmel láthatólag nincs megfelelő tapasztalata és tudása a Hajó elvezetéséhez, akkor Bérbeadó azonnali hatállyal felbonthatja a bérleti szerződést Bérlővel és kötelezheti a Hajó azonnali átadására Bérbeadó részére. A bérleti díj ez esetben nem jár vissza a Bérlőnek. • A Bérlő köteles továbbá jelezni minden olyan, a bérlet időtartama alatt keletkezett meghibásodást, amely a Hajó használatát nem befolyásolja, de a javítása felkészülést igényel. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Bérlőt felelősség terheli és ezzel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben olyan sérülést hallgat el, mely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy Bérbeadó büntetőeljárást kezdeményezhet Bérlővel szemben. A Hajó használata viharban: A Hajó(k) teljes körűen megfelelnek a Balatonra előírt biztonsági követelményeknek, így biztonságosak viharban is, de nem szakszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázaton, melyek már veszélyezte(the)tik a Hajón tartózkodók testi épségét és/vagy a Hajó épségét. E szerződés értelmében a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni. • A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége figyelemmel kísérni a “vihar (előre) jelzést” és tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (www.met.hu; illetve kikötőmesteri iroda). • A 20 csomó feletti szélerősség esetén a Hajót használni nem szabad. A 20 csomó szélerősséget meghaladó vihar érkezése esetén a nyílt vízről MOTOR HASZNÁLATÁVAL a legközelebbi menedék kikötőbe kell hajózni (ezen üzemóra nem kerül felszámolásra a bérlőnek, mert az utasok, saját és a hajó biztonsága érdekében cselekszik). Amennyiben a kikötőt megközelíteni a viharban nem biztonságos, úgy a Hajót megfelelően le kell horgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat be kell zárni. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések 20 csomó feletti szelet, illetve a Hajó műszerei 20 csomó értékeket, vagy ettől erősebb szelet mutatnak. Szélerősség táblázat: Beaufort 5 szél 16-21 csomó, azaz 30-39 km/h. • A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése minden a Hajón tartozódó személynek! • A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni horgonyon állva, vagy hullámzástól nem védett kikötőben (ide értve az egymólós kikötőket, kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét).  Ha a bérleti időszak bármely napján a szélerő a Beaufort 5° fokozatot eléri vagy meghaladja a nappali órák legalább 50 %-ában, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el. Jelen pontban foglaltak be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót, vagy a Hajó más hajóban kárt okoz, vagy kikötői berendezésben kárt, vagy személyi sérülést okoz, a bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Egész napos Bo5-ös szél esetén az elérhető szabad hajók függvényében lehetőséget biztosít Bérbeadó Bérlőnek új időpontban felhasználni a kiesett napo(ka)t.

V. Bérleti díj, óvadék, kaució

1. Felek a bérleti díj összegét a Szerződésben határozzák meg.

2. Bérlő köteles a Szerződés aláírása időpontjában a bérleti díj Szerződésben megadott részének megfelelő összeget Bérbeadó részére megfizetni.

3. A bérleti díjon felül, a Bérlő a Twister 800n típusú hajó esetében 150 000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint, Fly 30-as típusú hajó esetében 200.000,- Ft, azaz százezer forint, Bavaria 30-as hajó esetében 250.000 ,- Ft, azaz százötvenezer forint,Bavaria 32-es hajó esetében 250.000 ,- Ft, azaz százötvenezer forint,Bavaria 34-es hajó esetében 300.000 ,- Ft, azaz kettőszázezer forint, Jeanneau 36i. hajó esetében 300.000 ,- Ft, azaz kettőszázezer forint,  kauciót köteles a Bérbeadónak átadni a Hajó átvételekor. Az óvadékot Bérbeadó a Kijelentkezés időpontjában Bérlő részére visszaadja, kivéve, ha a Hajó Tartozéklista szerinti berendezései és felszerelései hiányosak, nem a Tartozéklista szerinti állapotban vannak vagy a Hajóban egyéb, a Bérlőnek felróható kár keletkezett.

4. Amennyiben a Hajó Tartozéklista szerinti berendezései és felszerelései hiányosak, nem a Tartozéklista szerinti állapotban vannak vagy a Hajóban egyéb kár keletkezett, úgy Bérbeadó jogosult az okozott kár mértékének megfelelő összeget a kaucióból levonni. A jelen rendelkezés nem érinti a Bérbeadó azon kárainak és egyéb költségeinek megtérítése iránti igényét, mely az óvadék összegéből nem fedezhető.

5. Amennyiben a kaucióból történő levonásra a Bérlet időtartama alatt kerül sor, úgy a Bérlő köteles a kaució összegét a 3. pontban rögzített mértékre feltölteni.

6. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyag és egyéb szükségleti cikkek, valamint a különszolgáltatások árát, a Kikötőhelytől eltérő helyszínen lévő kikötői díjakat stb.

VI. Garanciális feltételek, kárfelelősség

1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.-ban és – amennyiben Bérlő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

2. Amennyiben a Bérlet időtartama alatt a Hajó meghibásodik, úgy az ügyintézésre Bérbeadó köteles lehetőség szerint másik, azonos vagy hasonló paraméterekkel és felszereléssel rendelkező Hajót biztosítani (a továbbiakban: Cserehajó).

3. Amennyiben a Cserehajó tulajdonságai lényegesen eltérnek a meghibásodott Hajó tulajdonságaitól, úgy Felek jogosultak a bérleti díjat módosítani.

4. Amennyiben Bérbeadó nem tud Cserehajót biztosítani, úgy Felek jogosultak közös megegyezéssel a Bérleti időszak kezdetét, illetve végét módosítani, vagy Bérlő haladéktalanul elállhat a Szerződéstől. 5. A Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén az 1-4. pontok nem alkalmazhatók, amennyiben a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. 6. A Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli, és a bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli. Amennyiben a bérlet időszak alatt a Hajó javítására lenne szükség, úgy azt minden esetben a Bérbeadó végezteti el a saját költségeire, függetlenül attól, hogy a Hajó melyik kikötőben vesztegel. A Bérlő által végzett javításokat a Bérbeadó nem köteles megtéríteni. A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a Hajó használatának idejére utasbiztosítással, balesetbiztosítással, illetve a hajón tárolt személyes tárgyak elvesztése ellen poggyászbiztosítással, illetve a parkolóban tárolt gépjármű és a gépjárműben hagyott tárgyak eltulajdonítása ellen poggyászbiztosítással nem rendelkezik és ezek a biztosítások nem részei a hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

7. Amennyiben Bérlő a javítás költségeit nem téríti meg Bérbeadó részére, úgy Bérbeadó jogosult a megfelelő összeget a kaucióból levonni, illetve, amennyiben a kaució összege nem fedezi a javítás költségeit, úgy további követelést érvényesíteni Bérlővel szemben.

8. A Bérlő magatartása, mulasztása, következtében bekövetkező, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő kárt köteles Bérbeadónak megtéríteni.

9. A harmadik személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését.

10. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.

11. Bérlőt felelősség terheli a Hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért, bűncselekményekért, amelyek miatt a Bérlet időtartamát követően is felelősségre vonható.

12. A Hajóban a Bérlő hanyagsága vagy nem szakszerű irányítása folytán bekövetkezett sérülések átvizsgálási és javítási költségei szintén a Bérlőt terhelik.

VII. Elállás, felmondás

1. Bérlő 5 (öt) napos felmondási idővel jogosult elállni a Szerződéstől, azonban a felmondási időre járó bérleti díjat köteles Bérbeadónak megfizetni. A fenti összegen felül a Bérbeadó részére a bérleti díjból megfizetett előleget a Bérbeadó bánatpénzként megtarthatja.

2. Bérlő a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 30. napig jogosult elállni a Szerződéstől, azonban ebben az esetben a bérleti díj 50 %-át köteles a Bérbeadónak bánatpénz jogcímen megfizetni, illetve a Bérbeadó a részére már megfizetett előleget a bánatpénzként a Bérbeadó megtarthatja. Bérlő a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 15 (tizenöt) napon belül is jogosult elállni a Szerződéstől, azonban a teljes bérleti díjat köteles a Bérbeadónak bánatpénz jogcímen megfizetni, illetve a Bérbeadó a részére már megfizetett előleget a bánatpénzként megtarthatja.

3. Bérbeadó jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy azt részére készpénzben visszatéríti.


4. Bérbeadó jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy azt részére készpénzben visszatéríti.

5. Amennyiben Bérlő jelen ÁSZF vagy a Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen oknak minősülnek különösen az alábbiak:

5.1. Amennyiben a Bérlő – annak ellenére, hogy a Bérbeadótól írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) - nem tesz eleget bármely egyéb, a jelen ÁSZF-nek vagy a Szerződésből eredő kötelezettségének.

5.2. Amennyiben a Bérlő a Hajót a szerződésszegő módon használja, vagy engedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja.

5.3. Amennyiben Bérlő az V./5. pontban rögzített kaució feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget. d. A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadónak megszűnik a Hajó feletti rendelkezési joga, abban az esetben a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített jogai minden további külön jognyilatkozat megtétele nélkül azonnali hatállyal megszűnnek és a Felek a bérleti díjjal időarányosan számolnak el.

VIII. Bérbeadó felelőssége

1. Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén.

2. Bérbeadó kijelenti, hogy a Hajó érvényes felelősség biztosítással rendelkezik, a bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a hajók nem rendelkeznek CASCO biztosítással, tehát a bérlés ideje alatt a bérlő teljes anyagi felelősséggel tarozik a bérbeadó részére,a, különösen: a vitorlázatra, futó- és merevkötélzetre, szerelvényekre vonatkozóan. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a Hajóra vitt értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. A kaució által nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.

3. Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért.

4. Bérbeadó a javításnak és a sérült, vagy eltört hajóalkatrészek cserélésének, a tőle elvárható gondossággal és a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni. A kereskedelemben kapható, 6 raktáron lévő eszközök beszerzését a Bérbeadó a hiba, vagy károsodás részére való bejelentésétől számított 48 órán belül vállalja beszerezni. Azokért a beszerzésekért, amelyek a szállító, illetve gyártótól való megrendelést igényelnek Bérbeadó abban a határidőben való beszerzést vállalja, amit a gyártó, vagy a szállító a Bérbeadó megrendelése visszaigazolásában vállalni tud. Bérbeadó teljes körűen eljár annak érdekében, hogy a fenti időtartam a lehető legrövidebb legyen.

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a káreset a hajóval, vitorlásversenyen való részvétel kapcsán következik be – figyelemmel arra, hogy a hajó károsodásának esélye jelentősebb – továbbá a károsodás olyan mértékű, hogy a javítandó részek megrendelése és a javítás kivitelezése jelentős időtartamot vesznek igénybe, abban az esetben függetlenül attól, hogy a biztosító a káreseményt megtéríti-e vagy sem, a Bérlő a szállítási határidő esetlegesen nem várt időtartama, illetve a javítás időtartama miatt Bérbeadóval szemben nem támaszthat kártérítési, anyagi vagy más egyéb igényt.

IX. Adatvédelmi rendelkezések

1. A Bérbeadó az Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Bérbeadó a Bérlő adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan harmadik személyt, aki a Szerződés teljesítésében közreműködik.

2. A Bérbeadó a Bérlő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

X. Egyéb rendelkezések

1. A bérbeadó kötelessége, hogy figyelje a viharjelzést

2. A bérbeadó nem garantál szabad kikötői autós parkolóhelyet, amennyiben a kikötőnek van szabad kapacitása, abban az esetben 1 személyeautó számára tud biztosítani parkolóhelyet.

3. A BAHART kikötőkben 2023-tól hajónként 50 darab ingyenes vendégélyszaka van biztosítva, ezen felül a bérbeadó nem tud ingyenes BAHART kikötős túrázási lehetőséget biztosítani. Az 50 darab ingyenes vendégélyszaka számát a bérbeadó nem tudja befolyásolni, nem tudja garantálni mikor kerül felhasználásra adott szezonban, adott hajón esetén. A bérlő amennyiben ezen kereten felül használ BAHART-os kikötőt, a vendégélyszaka ára nem hárítható tovább a bérbeadó felé.

XI. Záró rendelkezések

1. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy a Felek közötti jogviszonyra a magyar jog, az eljárásra a magyar nyelv a kötelező erejű, függetlenül attól, hogy a Bérlő nem magyar. Amennyiben a Bérlő fogyasztónak minősül, úgy a jelen rendelkezés a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályokkal együtt értelmezendő, és amennyiben a jogszabály ettől eltér, úgy a jogszabály szerint köteles a Felek eljárni.

2. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó törvényes képviselőjét a Szerződés megkötése, valamint a Hajó átadás-átvétele és a Tartozéklista aláírása során meghatalmazott helyettesítheti.

3. Jelen ÁSZF és a Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.

4. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.

Alsóörs, 2024.01.01.

KÖVESS MINKET!